Privacybeleid

Als je een programma of training bij mij volgt vraag ik je om mij persoonlijke gegevens te verstrekken. Met deze gegevens ga ik zorgvuldig om. Conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb ik een privacyverklaring opgesteld waarin aangegeven staat wat ik doe met gegevens die ik ontvang van mijn cliënten.

—————————————————————————————————-

PRIVACYVERKLARING 

Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens om ga heb ik deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 januari 2020.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: 
50plusloopbaancoaching 
Peter Ewalts
Arthur van Schendelstraat 176, 3511MG Utrecht, 
Mobiel nummer: 06 – 1546 5905
Email: peter@50plusloopbaancoaching.nl 

Het gebruik van persoonsgegevens (door 50plusloopbaancoaching) 

50plusloopbaancoaching verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening. 

Persoonsgegevens 

50plusloopbaancoaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

• NAW-gegevens (Naam-Adres- Woonplaats)
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats 
• Geslacht 
• Burgerservicenummer 
• Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
• Curriculum Vitae (CV)
• Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
• Ziekmeldingen 
• Gegevens in een plan van aanpak
• Gespreksverslagen
• Inhoud van communicatie

Doeleinden 

50plusloopbaancoaching  verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

• Het onderhouden van contact
• Een goede en efficiënte dienstverlening
• Beheer van het cliëntenbestand
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
• Het bieden van begeleiding op maat
• De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid
• Het verzorgen van opleidingen
• Verbetering van de dienstverlening
• Rapporteren en analyseren voorverantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
• Facturering
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
• Nakoming van wettelijke verplichtingen
• Het voeren van geschillen 

Grondslagen 

Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht. Tevens verwerk ik persoonsgegevens, omdat 50plusloopbaancoaching hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen kunnen zijn:

• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening 
• De bescherming van haar financiële belangen
• De verbetering van haar diensten 
• Beveiliging en het beheer van haar systemen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan 50plusloopbaancoaching persoonsgegevens uitwisselen. 50plusloopbaancoaching kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van de website en de systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer 50plusloopbaancoaching aan een wettelijke verplichting moet voldoen. 50plusloopbaancoaching zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. 

Doorgifte van uw gegevensbuiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt door derden in de U.S.A.. Deze derden zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

50plusloopbaancoaching zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat 50plusloopbaancoaching zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht. 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft 50plusloopbaancoaching passende beveiligingsmaatregelen genomen. 

Uw rechten

U heeft het recht om 50plusloopbaancoaching een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u 50plusloopbaancoaching verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

50plus loopbaancoaching Peter Ewalts,
Arthur van Schendelstraat 176, 3511MG Utrecht,
Mobiel nummer: 06 – 1546 5905
Email: peter@50plusloopbaancoaching.nl 

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vraag ik u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. 

U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door 50plusloopbaancoaching, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 januari 2020. 50plusloopbaancoaching kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.